• <ul id=”management”>
  <li>
  <p id=”management”><a title=”شركة مصنع السريع للاثاث المعدنى” href=”http://www.asiig-fur.com/” target=”_blank”><img alt=”” src=”http://asiig.com/wp-content/uploads/2013/02/com01.png” width=”236″ height=”86″ /></a></p>
  </li>
  <li>
  <p id=”management”><a title=”شركة تقنية الفوم المحدودة” href=”http://www.foamtechnique.com/” target=”_blank”><img alt=”” src=”http://asiig.com/wp-content/uploads/2013/02/com02.png” width=”236″ height=”86″ /></a></p>
  </li>
  <li>
  <p id=”management”><a title=”شركة مصنع المستلزمات الحديثة للنسيج المحدودة (جفتكس)” href=”http://www.jiftexclean.com/” target=”_blank”><img alt=”” src=”http://asiig.com/wp-content/uploads/2013/02/com03.png” width=”236″ height=”86″ /></a></p>
  </li>
  <li>
  <p id=”management”><a title=”شركة مصنع المستلزمات الحديثة للمنسوجات” href=”http://www.jiftexpolymers.com/” target=”_blank”><img alt=”” src=”http://asiig.com/wp-content/uploads/2013/02/com04.png” width=”236″ height=”86″ /></a></p>
  </li>
  <li>
  <p id=”management”><a title=”الشركة السعودية لمستلزمات الستائر الراقية المحدودة” href=”http://www.asiig-curtain.com/” target=”_blank”><img alt=”” src=”http://asiig.com/wp-content/uploads/2013/02/com05.png” width=”236″ height=”86″ /></a></p>
  </li>
  <li>
  <p id=”management”><a title=”الشركة الغربية الحديثة للتغليف المحدودة” href=”http://www.wmppac.com/” target=”_blank”><img alt=”” src=”http://asiig.com/wp-content/uploads/2013/02/com06.png” width=”236″ height=”86″ /></a></p>
  </li>
  </ul>